งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ (Assembling of Wisdom) ครั้งที่ 3

ด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ โฮมภูมิ (Assembling of Wisdom) ครั้งที่ 3 ในวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ homepoom2017.wordpress.com หรือติดตามข่าวสารงานประชุมวิชาการฯ ได้ที่ Facebook : www.facebook.com/homepoom2017 ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและส่งบทความ ผลงานวิชาการและงานสร้างสรรค์ได้ที่ E-mail : homepoom2017@gmail.com

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด