งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการ ครั้งที่ 6

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้กำหนดจัดประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 "การวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม เดอะรอยัล ริเวอร์ เชิงสะพานกรุงธน กรุงเทพมหานคร 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด