มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอความร่วมมือหน่วยงานจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรม

26 มกราคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำปี 2560 ณ จังหวัดสงขลา จำนวน 6 หลักสูตร ซื่งหลักสูตรที่จัดขึ้นนั้น จะครอบคลุมหลายสาขาวิชาที่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาบุคลากรมากที่สุดในปัจจุบัน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรมให้แก่ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0-2613-3820-5 ต่อ 100 หรือ 0 และส่งใบสมัครอบรมได้ที่ โทรสาร. 0-2225-7513 หรือ E-mail Address : sermtham@tu.ac.th

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด