งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง

ด้วยมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง จัดโครงการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครอง รวม 6 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองและหลักปฏิบัติราชการที่เป็นบรรทัดฐานจากคดีปกครอง

ท่านใดสนใจสมัครโปรดติดต่อสอบถามได้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง โทร. 02-1411034, 02-1410709 โทรสาร 02-1439860 หรือ www.frda.or.th

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด