งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

แผลกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

แผนกลยุทธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2564