สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561

3 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 2 กันยายน 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสำนัก/สถาบัน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อรับคำแนะนำจากคณะกรรมการ โดยผลการประเมินทั้งหมด 11 ตัวบ่งชี้ คิดเป็น 4.64 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก