กิจกรรมทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566

1 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. คณะผู้บริหารและหัวหน้างานสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ร่วมกิจกรรมทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2566 ณ ห้องประชุมหยางฉื่อ ชั้น 3 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยมีประเด็นสำคัญคือการทบทวนตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี ของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมนั้นให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาในปัจจุบัน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังนี้

สำนักงานผู้อำนวยการ

 1. ผศ.ดร.วิไลวัลย์   แก้วตาทิพย์          ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
 2. ผศ.จริยา  สุขจันทรา                      รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
 3. อาจารย์ชุติมา  คำแก้ว                    รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
 4. อาจารย์เวคิน  วุฒิวงศ์                     รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
 5. อาจารย์ ดร.นันทา  จันทร์แก้ว           ผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
 6. นางสาวรอฮานา  ดาคาเฮง               หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น
 7. นางสาวฟิตรีนา  ดาราแม                  นักวิชาการศึกษา (วารสาร)                        
 8. นายกันตกาล  อุรเคนทร์                   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ศูนย์วิทยาศาตร์

 1. อาจารย์แพรวศรี  เดิมราช                ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

 1. อาจารย์ปิยะดา  มณีนิล                   ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 2. อาจารย์สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ              หัวหน้างานบริหารทั่วศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
 3. อาจารย์สัสดี  กำแพงดี                    หัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่