มาตรฐานการให้บริการ

8 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

งานบริหารทั่วไป โดยมีอาจารย์ชุติมา คำแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นผู้กำกับดูแลฝ่ายงาน ทำหน้าที่วางแผนและติดตามการบริหารงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ดูแลแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร บริหารงานด้านงบประมาณ กำกับดูแลโครงการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย รวมถึงดูแลด้านสิทธิประโยชน์และการจัดหารายได้ของหน่วยงาน และมีอาจารย์ ดร.นันทา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการสำนักงาน ได้แก่ งานธุรการ งานพัสดุ  วัสดุและครุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร การจัดกิจกรรมต่างๆภายในสำนักงาน จัดทำแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปี รวมถึงการจัดประชุมบุคลากรและการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ 

ภาระงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • งานสารบรรณ
  • งานประชุม
  • งานบุคคลและสวัสดิการ
  • งานประชาสัมพันธ์
  • งานงบประมาณ การเงินและบัญชี
  • งานพัสดุและครุภัณฑ์
  • งานประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานแผนปฏิบัติการและโครงการ
  • จัดทำยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ ตลอดจนแผนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ตลอดจนบริเวณโดยรอบสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้