ประชุมผู้บริหารประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ ครั้งที่ 2/2562

10 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์  แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารประจำสถาบันวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ รองผู้อำนวยการ 3 ฝ่ายงาน คือ อาจารย์ชุติมา  คำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, ผศ.จริยา  สุขจันทรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย, และอาจารย์เวคิน  วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ พร้อมทั้งผู้บริหารระดับกอง คือ อาจารย์แพรวศรี  เดิมราช ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์, และอาจารย์สุทัศน์  รุ่งระวิวรรณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม (แทนผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 4 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้