รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562

24 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. อาจารย์ชุติมา คำแก้ว รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมแนวทางการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิรลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา