ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยฯ ครั้งที่ 1/2562

9 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยฯ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย เป็นประธานกรรมการ และมีรายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงานในการประชุม ดังนี้      

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์         รองประธานกรรมการ
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  สุขจันทรา                    กรรมการจากรองผู้อำนวยการ
  3. อาจารย์ปิยะดา  มณีนิล                                       กรรมการจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี  ตานีเห็ง               กรรมการจากอาจารย์ประจำ
  5. อาจารย์ ดร.มูนีเราะ  ผดุง                                    กรรมการจากอาจารย์ประจำ
  6. คุณสัมพันธ์  มูซอดี                                            กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
  7. คุณวัชรินทร์  ดำรงกูล                                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
  8. คุณยู่สิน  จินตภากร                                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
  9. อาจารย์ชุติมา คำแก้ว                                         เลขานุการ (แทน)
  10. นายกันตกาล  อุรเคนทร์                                     ผู้ช่วยเลขานุการ

นอกจากนี้ยังมีผู้บริหาร หัวหน้างานและบุคลากรเข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 8 คน