การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ”

9 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

          สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ” ให้แก่บุคลากรและนักวิจัยผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ โดยมี รศ.ดร. โยธิน แสวงดี จากมหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติมาเป็นวิทยากรแก่การจัดอบรมในครั้งนี้

          โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ระหว่างวันที่ 6-8 เมษายน 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อเตรียมการสำหรับการเสนอขอทุนวิจัยประจำ 2562-2563