โครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3"

11 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3" ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม คนละ 3,500 บาท สามารถส่งใบสมัคร และหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านระบบ pdms.arda.or.th หรือโทรสาร 0 2579 7435 ต่อ 3610 หรือ E-mail : training.arda@gmail.com

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด