อบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, Hadoop&spark:From Business Intelligence to Data Science

11 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา

ด้วยสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพิเศษ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, Hadoop&spark:From Business Intelligence to Data Science ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560 สำหรับหลักสูตร 1 : Pentaho BI : From Business Intelligence to Data Science และวันที่ 4 - 6 ธันวาคม 2560 สำหรับหลักสูตร 2 : Big Data Workshop with Pentaho-Hadoop and Spark โดยคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนและด้านการบริหารงานสารสนเทศ (IT) ของหน่วยงาน และผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบเพื่อประยุกต์ใช้ Big Data ในองค์กร ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ หรื่อที่เว็บสมาคมฯ www.tatsc.or.th

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด