ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยฯ

28 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 อาจารย์ชุติมา  คำแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยมีหัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หัวหน้างานศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ หัวหน้างานบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์ เจ้าหน้าที่งานวารสาร และเจ้าหน้าที่ธุรการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้