ประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

26 กันยายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์  ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เพื่อวางแผน และมอบนโยบายในการบริหารงานกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์  แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการ, อาจารย์ชุติมา  คำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  สุขจันทรา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย และอาจารย์เวคิน  วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ