ห้องประชุมชั้น 2 สวพ. (ชั้น 2 )

28 มิถุนายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) บริการห้องประชุม

สามารถจองห้องประชุมได้ที่ 1. แบบฟอร์มการจองห้องประชุม  2. นางสาวขวัญจิต  เยาวชิรพงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ หมายเลขโทรศัพท์ 31001