ระเบียบ

29 มิถุนายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไป

พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560​

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2548

ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของกรรมการและอนุกรรมการ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544

 

 

งานส่งเสริมวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยกองทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ พ.ศ. 2559

 

งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2550

 

หน่วยงานอื่นๆ

ระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับสมาชิกศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ