ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

13 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

ปรัชญา

       พัฒนาวิจัยสร้างสรรค์ มุ่งมั่นบริการวิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

       เป็นสถาบันต้นแบบในการบริหารจัดการงานวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ภายในปี 2564

พันธกิจ

  • สนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  • สนับสนุนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
  • สนับสนุนส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
  • สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ งานบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม
  • เป็นหน่วยงานกลางเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม