ประวัติความเป็นมา

13 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่พัฒนามาจากศูนย์วิจัยและบริการการศึกษาและสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งตั้งขึ้นเป็นหน่วยงานเล็กๆตามภารกิจหน้าที่ของวิทยาลัยครูยะลาก่อนมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏยะลา พ.ศ.2538 สำนักวิจัยและบริการวิชาการมีฐานะเป็นศูนย์วิจัยและบริการการศึกษา ต่อมาเมื่อรัฐบาลได้เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 จึงเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547 โดยมาตรา 10 กำหนดให้มหาวิทยาลัยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 7 ส่วนราชการ จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้โดยจัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547 ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง ที่ 5/ 2549 วันที่ 20 ตุลาคม 2549 เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการวิจัยให้แก่ อาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังนี้

ปี พ.ศ. 2548 - 2552 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประยูร  ดำรงรักษ์

ปี พ.ศ. 2552 - 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  สินธนา

ปี พ.ศ. 2556 – 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัณย์  จันทรัตนา

ปี พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์  แก้วตาทิพย์

งานบริหารงานทั่วไปสำนักงานผู้อำนวยการ  มีอาจารย์ชุติมา คำแก้ว รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นผู้กำกับดูแลฝ่ายงานทำหน้าที่วางแผนและติดตามการบริหารงานภายในสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ดูแลแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนยุทธศาสตร์ จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร บริหารงานด้านงบประมาณ กำกับดูแลโครงการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย รวมถึงดูแลด้านสิทธิประโยชน์และการจัดหารายได้ของหน่วยงาน และมีอาจารย์ ดร.นันทา จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นผู้กำกับดูแลและติดตามการบริหารจัดการสำนักงาน ได้แก่ งานธุรการ งานพัสดุ  วัสดุและครุภัณฑ์ การประชาสัมพันธ์และการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร การจัดกิจกรรมต่างๆภายในสำนักงาน จัดทำแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปี รวมถึงการจัดประชุมบุคลากรและการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

 

ภาระงาน/หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดทำยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนแผนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  • จัดทำแผนงานรวมถึงโครงการต่างๆให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  • งานบริหารเอกสาร
  • วิเคราะห์ทรัพยากร
  • งานการเงิน บัญชี และพัสดุ
  • งานประกันคุณภาพการศึกษา
  • งานบุคคลและสวัสดิการ
  • งานประชาสัมพันธ์
  • ดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่และสาธารณูปโภค ตลอดจนพื้นที่โดยรอบสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้