บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31001)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวชุติมา คำแก้ว
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (30000)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.นันทา จันทร์แก้ว
(ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ)

เบอร์ติดต่อ : 088-7911960 (-)

อีเมล์ : [email protected]


นายกันตกาล อุรเคนทร์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (30000)

อีเมล์ : [email protected]


นางตรึงใจ ราษฎร์นุ้ย
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (30000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวบาดารียะห์ แซะเซ็ง
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31001)

อีเมล์ : [email protected]