งานบริหารทั่วไป
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
rung7see@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-635 ต่อ 31001
ชื่อ :
นางสาวอารยา ชินวรโกมล
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
arayachin@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
081-5534286 ต่อ
ชื่อ :
นางสาวชุติมา คำแก้ว
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสำนักงาน
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
chutima.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
- ต่อ
ชื่อ :
นางตรึงใจ ราษฎร์นุ้ย
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
truengjai.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299635 ต่อ 30000
ชื่อ :
นางสาวขวัญจิต เยาวชิรพงศ์
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
kwanjit.y@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-635 ต่อ 31001