ข้อมูลหน่วยงาน

18 มกราคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

สำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่ที่อาคาร 4 ชั้น 2 เป็นหน่วยงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 11 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547 ด้วยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้ง ที่ 5/ 2549 วันที่ 20 ตุลาคม 2549

มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในท้องถิ่นชายแดนภาคใต้ และกำกับดูแลการปฏิบัติงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

 

สำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มีหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน 3 งานหลักๆ ดังนี้

1 งานบริหารงานทั่วไป  บริหารจัดการเกี่ยวกับงานแผนต่างๆ  และงานบริหารจัดการสำนักงาน งานการเงิน งานประกันคุณภาพ งานบริการ  งานประชาสัมพันธ์ งานพัสดุ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

และเป็นประโยชน์ต่อการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทางราชการ งานวิจัย งานบริการวิชาการ และงานวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งงานวารสารของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ได้ริเริ่มจัดทำครั้งแรกในปี พ.ศ.2549 ซึ่งนับเป็นปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน จนกระทั่งปัจจุบันเข้าสู่ปีที่ 8  

2 งานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับสนุน อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดทำงานวิจัย อีกทั้งมีการจัดสรรทุนวิจัยให้ผู้ที่สนใจ 

งานพัฒนานักวิจัย งานบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการการเผยแพร่งานวิจัยทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ  

3 งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  มีหน้าที่ในการบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและดำเนินโครงการบริการวิชาการ และโครงการพิเศษ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552  

รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสานเสวนาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จากศูนย์อำนวยการปฏิบัติราชการชายแดนใต้