ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

11 เมษายน 2560 กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันกตัญญูผู้สูงอายุ

วันที่ 11 เมษายน 2560 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันกตัญญูผู้สูงอายุ’60 โดยมีอาจารย์มานพ ทองไทย เป็นประธานเปิดโครงการ วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เนื่องด้วยวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในส่วนราชการให้เป็น "วันอนุรักษ์มรดกไทย" ทั้งนี้     เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ ความสำนึกรัก และหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งจัดกิจกรรมเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในฐานะมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติตลอดมา กรอบด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 13 เมษายนของทุกปีให้เป็น วันผู้สูงอายุแห่งชาติซึ่งหน่วยงานและองค์กรทุกภาคส่วนก็ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นทุกปี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงได้จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทยและวันกตัญญูผู้สูงอายุประจำปี 2560  เพื่อร่วมรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญกับผู้สูงอายุ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ตามศักยภาพของตนอย่างมีคุณค่า โดยมีจัดให้มีกิจกรรมสำคัญ ดังนี้

- การจัดพิธีทำบุญตักบาตรทางศาสนาพุทธ และการละหมาดฮายัตทางศาสนาอิสลาม

- การแสดงของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม/ของผู้สูงอายุ/ของนักศึกษาและสถานสงเคราะห์เด็กชายจังหวัดยะลา

- การบรรยาย เรื่อง สุขภาวะที่ดีของผู้สูงอายุโดย คุณสำราญ แก้วลือ นักจิตวิทยาชำนาญการ ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลา

- มอบของขวัญแก่ผู้สูงอายุ และการรดน้ำดำหัว ขอพรผู้สูงอายุ

แกลเลอรี่