หัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่ ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9

13 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
วันนี้ (13 ต.ค.64) เมื่อเวลา 08.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 ณ ลานพิธีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โดยมี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ทั้ง 7 ส่วนราชการ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธี โดยให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งนี้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ธนวัฒน์ พรหมสุข รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ มอบหมายให้อาจารย์วินัย สุขวิน หัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่ เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้ววางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นประธานในพิธี กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ หน้าอาคาร20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา