บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ระยะ 4 ปี

11 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2564- พ.ศ.2565) และรับฟังการชี้แจงมาตรการรับมือและปฏิบัติตนกรณีพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้เข้าข่ายเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet