ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

8 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ ๗-๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยในรูปแบบออนไลน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนัณชัย สิงห์มาตย์ เป็นกรรมการตรวจการประเมิน และขอขอบคุณทีมผู้บริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ดำรงตำแหน่งในปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ร่วมเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในครั้งนี้ ซึ่งผลการประเมิน ตัวบ่งชี้ สกอ.๔.๑ ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ผลการประเมินได้ ๕ คะแนน ตัวบ่งชี้ ๔.๒ ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผลการประเมินได้ ๕ คะแนน