ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

5 ตุลาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 5 ตุลาคม 2564  เวลา 15.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในรูปแบบออนไลน์ โดยสรุปผลการประชุมดังนี้ 
1. การปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work Form Home)
    1.1 บุคลากรสายสนับสนุน >> ยกเลิกการปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work Form Home : WFH) << โดยให้บุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตามปกติ โดยสามารถลงเวลาปฏิบัติงานในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ไม่เกินเวลา 9.30 น.  >>ยกเว้น<< กรณีเป็นผู้มีความเสี่ยงสูงและจำเป็นต้องกักตัวตามมาตรการของสาธารณสุขให้จัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุญาตจากอธิการบดี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. 64  เป็นต้นไป
     1.2 บุคลากรสายวิชาการ ยังคงให้ปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work Form Home : WFH) แต่ให้งดการเที่ยว สังสรรค์ และพฤติกรรมอื่นที่มิใช่การปฏิบัติงานนอกสถานที่ โดยให้ส่วนราชการมีหน้าที่กำกับ ติดตาม และสอดส่องบุคลากรที่ละเลยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หากพบเจอบุคลากรที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ มรย. จะดำเนินการยกเลิกมาตรการ WFH  กรณีมีความจำเป็นต้องเดินทางออกนอกพื้นที่หรือไปราชการ ให้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความเพื่อขออนุญาตจากอธิการบดี
2. กรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานที่ปฏิบัติงาน 
    2.1 ปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติตามประกาศของ มรย. อย่างเคร่งครัด (มรย . จะแจ้งรายละเอียดในวันที่ 7 ต.ค. 64) 
    2.2 ปิดสถานที่ปฏิบัติงานเพื่อทำความสะอาดจำนวน 3 วัน และทำการตรวจ ATK คัดแยกผู้มีความเสี่ยงเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พักอาศัย