บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

13 กันยายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 13 กันยายน 2564  นางสาวดารารัตน์ ดำรงฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมประชุมเตรียมการการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งจัดโดยงานพัสดุ กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ