ศูนย์ศิลปวัฒนธรม จัดกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและละหมาดฮายัตเนื่องในวันราชภัฏ 64

22 กุมภาพันธ์ 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

(10 ก.พ.64) ศูนย์ศิลปวัฒนธรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันราชภัฏ 64 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และกิจกรรมละหมาดฮายัติ ณ อาคารละหมาด เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัยฯ ได้ร่วมรำลึกถึงวันราชภัฏ ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อเดิมจากวิทยาลัยครู ให้เป็น “สถาบันราชภัฏ” เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 แทนวิทยาลัยครู จึงถือเอาวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น "วันราชภัฏ" สืบต่อมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรม