บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผู้บริหาร

13 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
(12 ม.ค.64) ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติร่วมรับฟังการชี้แจงเกณฑ์การประเมินผู้บริหาร ประชุมชี้แจงประเด็น และกระบวนการประเมินแก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชิตตระการ ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มี คณะผู้บริหาร และส่วนราชการทั้ง 7 ส่วนราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
อาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มรภ.ยะลา กล่าวว่า การประชุมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ตามขอบข่าย อำนาจ หน้าที่และบทบาทตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาว่าด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่มอบหมายจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีกรอบแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ ส่วนที่1 การประเมินผลการดำเนินงาน ส่วนที่ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนที่ 3 การนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารงาน ส่วนที่ 4 ความเชื่อมโยงของการบริหารหน่วยงานเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของจังหวัดและพื้นที่ และส่วนที่ 5 การประเมินผลคุณลักษณะและการบริหารงาน