ประชุมหารือการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 64

13 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

         ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กำหนดจัดโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2564  แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 จึงเลื่อนกิจกรรมออกไปแบบไม่มีกำหนด และจะมีการปรับรูปแบบกิจกรรมให้เข้าสถานการณ์ดังกล่าว   เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัฒถุประสงค์ จึงได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือในการจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข  ในวันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20) เวลา 13.30 น. โดยมีอาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนยืศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม