ประชุมหารือการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในสถานการณ์โควิด-19

13 มกราคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 6 มกราคม 2564 บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ประชุมหารือและวางแผนการดำเนินงานโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งปรับเปลี่ยนในรูปแบบออนไลน์มากขึ้น และให้การทำงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่วางไว้