บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมอบรมจัดทำแผน สวพ.

11 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 11 - 13 พฤศจิืกายน 2563 บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ในสังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมโครงการทบทวนและพัฒนาแผนกลยุทธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ให้แก่บุคลากรสถาบันวิจัยฯ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินงานต่างๆให้สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ณ จังหวัดพังงา

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด