ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดประชุมทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

26 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคาร 20 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้  จัดประชุมทำแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยอาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมจาก 4 คณะ คือ อาจารย์ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล และอาจารย์ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ คณะวิทยาการจัดการ อาจารย์วรากร แซ่พุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาจารย์วราห์ เทพณรงค์ คณะครุศาสตร์  นางสาวศศิธร วิโนทัย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร และบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด