บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมการการเข้าร่วมอบรมกับศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ

1 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมเตรียมการการเข้าร่วมอบรมกับศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรรัตน์ ยามาเร็ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ และคุณฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและ ทีมงาน ได้จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานและนัดหมายเกี่ยวกับการประชุมปฏิบัติการที่จะมีขึ้นในวันที่ 7-9 กันยายน 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดสแอนด์รีสอร์ท อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับสมรรถนะของสายงานการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานรวมทั้งการทำผลงานวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น
      ในการนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารมาเปิดงาน ให้โอวาทและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีบุคลากรสนับสนุนมาเข้าร่วมประชุมจำนวนมากกว่า 40 คน บรรยากาศการประชุมเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำให้การประชุมวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี