ผู้บริหาร บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าประชุมชี้แจงงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพปี 64

1 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ผู้บริหาร บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าประชุมชี้แจงงบประมาณเพิ่มประสิทธิภาพปี 64 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคาร 20