ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้ารับการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน

1 กันยายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 1 กันยายน 2563 ผู้บริหาร บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งผลการดำเนินงานของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมาก ทั้งมรย.3.1 และ3.2