ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมจัดทำแผนบริการวิชาการ

22 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเวิ่งช่าย ชั้น 3 อาคาร 20  ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมจัดทำแผนบริการวิชาการ โดยมีการดำเนินกิจกรรมเวทีประชาคมจัดทำแผนปฏิบัติการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดทำประเด็นและกรอบโครงการการดำเนินงานบริการวิชาการให้สอดคล้องและครอบคลุมความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง 

ข่าวจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย: https://www.yru.ac.th/th/archive/view/peid-wethi-prachakhm-radm-khwam-khid-cad-tha-phn-ptibati-kar-brikar-wichakar?fbclid=IwAR0cHddyiiFSdFcU80RwYpdjezZJ-C98l73-6KrIbxwnDC47aDh83ZghHZI