บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒธรรม เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการให้ความรู้และแนวปฏิบัติระบบคุณภาพภายใน

15 กรกฎาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ที่ห้องประชุม เวิ่งช่าย อาคาร ๒๐ บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒธรรม เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการให้ความรู้และแนวปฏิบัติระบบคุณภาพภายใน ซึ่งสำนักงานประกันคุณภาพกำหนดจัดกิจกรรมอบรมปฏิบัติการให้ความรู้และแนวปฏิบัติระบบคุณภาพภายใน เรื่อง เกณฑ์การประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีอาจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) เป็นประธานในการเปิดอบรม วิทยากรอบรมโดยอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ) และมีผู้บริหาร หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานอธิการบดี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารวนเทศ และสถาบันวิจัยพัฒนาชายแดนใต้ เข้าร่วมอบรมดังกล่าว