ผู้บริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้

29 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

   วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้บริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมประชุมออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้ ประกอบด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาลัยศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางศิลปวัฒนธรรม และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผลการดำเนินงานต่างๆของเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ภายในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต้