ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ บวร

26 มิถุนายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    วันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม War room กอ.รมน. จังหวัดยะลา อาคาร 2 (ส่วนขยาย) ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อาจารย์ปิยะดา มณ๊นิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม ร่วมกับ จังหวัดยะลา ในการรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งของ "บวร" เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกลไกสำคัญให้เกิดการบูรณาการกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนให้เครือข่ายในสังกัดให้ความร่วมมือและเป็นส่วนหนึ่งของพลังบวร