คณะผู้บริหาร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฯ ณ จังหวัดบุรีรัมย์

12 มีนาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 12 - 14 มีนาคม 2563 คณะผู้บริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มจังหวัดประจำปี 2563 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อแนวทางในการดำเนินงานของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นแต่ละจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุวัตถุประสงค์