ผู้บริหาร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมไปสู่การปฎิบัติในระดับท้องถิ่น

28 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์ปิยะดา มณีนิล ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ร่วมด้วยอาจารย์สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ รักษาการหัวหน้างานบริหารงานทั่วไป และอาจารย์สัสดี กำแพงดี รักษาการหัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่ เข้าร่วมอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมไปสู่การปฎิบัติในระดับท้องถิ่น ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร