บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมพิจารณาโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4 ตุลาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. หัวหน้างานบริการงานทั่วไปและบุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมนำเสนอโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยกิจกรรมการสร้างเครือข่ายวัฒนธรรมจีน ที่ทางศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบ อยู่ในกิจกรรม ท่องเที่ยวป่าของแม่วิถีของพ่อโดยชุมชนบาลาฮาลาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งมีอาจารย์ ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นประธาน