บุคลากรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมงานส่งเสริมกิจกรรมเทศกาล 3 วัฒนธรรม

5 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางกาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดงานส่งเสริมกิจกรรมเทศกาล 3 วัฒนธรรม (ส่งเสริมประเพณีพุทธ) ครั้งที่ 2 ณ วัดนิโรธสังฆาราม โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุลงจากพระมหาธาตุเจดีย์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา พิธีขึ้นแห่ผ้าขึ้นพระธาตุ การกวนข้าวมธุปายาส การจัดนิทรรศการเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้าน มหรสพ ฯลฯ