ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแสดงดิเกฮูลู ณ มรภ.สงขลา

13 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแสดงดิเกฮูลู เพื่อร่วมในโครงการจัดงานการส่งเสริมความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการสร้างความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข