ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแสดงชุด Life on the world ในงานขอบคุณสื่อ YRU WISDOM BANK

13 มีนาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการแสดง  Life on the world ในพิธีเปิดงานขอบคุณสื่อมวลชน YRU WISDOM BANK ซึ่งงานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดขึ้นโดยมีสื่อมวลชนในพื้นที่จังหวัดยะลา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ในท้องถิ่นเกี่ยวกับการดำเนินงานและการพัฒนามหาวิทยาลัยตามอุดมการณ์อุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยภายในงานมีการนำเสนอแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน และการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่น คือ งานสื่อมวลชนสัมพันธ์ - งานขอบคุณสื่อมวลชน : YRU Wisdom Bank 62 เป็นการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่าย สานสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมหาวิทยาลัย สื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ขอบคุณสื่อมวลชนที่นำเสนอข่าวสาร กิจกรรมออกสู่สาธารณชนมาโดยตลอด ภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอวีดีทัศน์มหาวิทยาลัย การแสดงขอบคุณสื่อมวลชน การแสดงผลงานคณาจารย์นักศึกษา 7 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานเด่นในรอบปี เป็นการจัดแสดงนิทรรศการที่มีชีวิต โดยมุ่งเน้นผลงานเด่นๆ ที่ได้ดำเนินการในงบประมาณ 2562 จาก 7 ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสำนักงานอธิการบดี โดยมี โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้ และโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra – Time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน