3 ธันวาคม 2561 ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมประชุมถอดบทเรียนการประเมินคุณภาพหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561

3 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันนี้ (3 ธ.ค. 61) 13.30 น. ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมถอดบทเรียนการประเมินคุณภาพหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีส่วนร่วมในการทบทวนและพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "ระบบคุณภาพที่สามารถนำไปพัฒนาหน่วยงาน" ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุนทั้ง 7 ส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา