11 ตุลาคม 2561 ประชุมเตรียมงานทอดกฐินวัดวาลุการาม

11 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒธรรมพร้อมหัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่ ประชุมหารือการดำเนินงานทอดกฐินที่มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดวาลุการาม  บ้านคลองทรายใน ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา โดยมีตัวแทนจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา ตัวแทนจากศูนย์การกีฬาแห่งประเทสไทยจังหวัดยะลา ศูนย์การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด และตัวแทนกำนันบ้านคลองทรายใน เข้าร่วมประชุม การจัดงานครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการจรรโลงพระพุทธศาสนา และการดำเนินการทอดกฐินและผ้าป่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย