8 ตุลาคม 2561 ประชุมเจ้าหน้าที่พัสดุประจำ

8 ตุลาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นางกาญจนารัศมิ์ เทพณรงค์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และนางสาวดารารัตน์ ดำรงฤทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) ประจำคณะ/ศูนย์/สำนัก ครั้งที่ 1/2562 เพื่อชี้แจงการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ 2561, การจัดทำบันทึกประจำวันของงานจ้างเหมาบริการ และการกำหนดผู้รับผิดชอบรับส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง (BA,PR) ในงานพัสดุ ณ ห้องประชุมสุ่ยเจีย ชั้น 4 อาคาร 20